Разработка урока родного языка по теме "Д-Т деп уннерге болгаш ужуктерге быжыглаашкын" на тувинском языке; 1 класс

Разработка урока родного языка по теме "Д-Т деп уннерге болгаш ужуктерге быжыглаашкын" на тувинском языке; 1 класс

Сорулгалары: 

1) Д-т депүннерниболгашүжүктернишынылгапбилиринбыжыглап, кичээлдиӊ темазыншынтодарадыптыварынга

чаӊчыктырыпөөредир.

2) Куштаргакышкысоокүедесагышчовап, дузачедирерин

кезээдеутпайнчоруурунболгашоларныкамнап,хайгаа-

раарынгакижизидер.

3) Уругларныӊ аасболгашбижимелчугаазынгачогаадык-       

чыугаан-бодалын, медерелдигномчуурунсайзырадыр,

боттарыныӊ ажылынгашынүнелелдибээринге

чаӊчыктырар.

Дерилгези: телевизор, ноутбук, үжүктер, «Үжүглел» ному, карточкалар.


Полный текст материала Разработка урока родного языка по теме "Д-Т деп уннерге болгаш ужуктерге быжыглаашкын" на тувинском языке; 1 класс смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен фрагмент.
Автор: Биче-оол Сайхана Дапытовна  Екатерина_Пашкова
07.04.2015 0 1646 342
Комментировать

Читайте новые статьи
Оставить отзыв к материалу:
avatar
Всего: 0